Po církevních památkách

1. CHRÁMY, KLÁŠTERY, POUTNÍ MÍSTA

Ačkoliv je Česká republika považována za neateističtější zemi na světě, najdete na jejím území neuvěřitelné množství úchvatných poutních míst, kostelů i klášterů. Polsko si oproti tomu svou křesťanskou tradici nadále udržuje a může se mj. pochlubit dřevěnými kostely zapsanými na seznam světového dědictví UNESCO.

1. Katedrála Božského Spasitele, Ostrava

Trojlodní novorenesanční katedrála je po velehradské bazilice druhým největším chrámem na Moravě.

 

Víte, že…? V šesti oknech katedrály byly umístěny transparentní displeje zobrazující výtvarný obsah, který navazuje na tradiční vitráže v oknech kostelů.

2. Bazilika Navštívení Panny Marie, Frýdek-Místek

Poutní barokní kostel postavený v l. 1740–1759, obklopený historizujícími kapličkami křížové cesty a tzv. Římskou kaplí. Na rampě před dvouvěžovým průčelím kostela se nachází soubor světeckých soch z l. 1760–1949.

3. Katedrála sv. Václava, Olomouc

Stavba katedrály byla započata již na počátku 12. století. Dnešní podoba katedrály z let 1883–92 představuje svébytné monumentální dílo, které v sobě zahrnuje různé stavební etapy, od románského slohu až po novogotický romantismus. Unikátní je největší zvon na Moravě vážící 8 t a veřejně přístupná krypta, kde jsou pohřbeni biskupové a arcibiskupové. Na novogotickém oltáři je umístěn relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandra.

 

TIP!

 

Světové Muzeum a Knihovna Bible,
Jablunkov

 

 

V budově starého kláštera si prohlédnete expozici věnovanou nejznámější knize, Bibli, a dalším duchovním knihám. Spatříte zde například Melantrichovy Bible pocházející z 16. stol., Bible psané v řeči černošského kmene Zulu či Bibli psanou v uměle vytvořeném jazyce – esperantu. Zajímavostí je ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretovém papírku či Bible do vody vystavená v napuštěném akváriu.

www.muzeumbible.cz

4. Chrám sv. Mořice, Olomouc

Pozdně gotický trojlodní kostel s křížovou klenbou se pyšní dvěma nesymetrickými hranolovými věžemi a největšími varhanami ve střední Evropě. Kostel v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která potrvá až do konce roku 2021.

5. Klášterní Hradisko, Olomouc

Klášter vznikl v 11. století jako sídlo benediktinů. Ve dvanáctém století však museli členové tohoto řádu nedobrovolně odejít a nahradili je premonstráti. Hradisko zažilo řadu katastrofických událostí a několikrát bylo pobořeno. Dnes má barokní podobu a je přes 200 let sídlem vojenské nemocnice. V jedné z jeho věží najdete expozici dějin kláštera.

 

TIP!

 

Kostel Očišťování Panny Marie s farou,
Dub nad Moravou

 

Barokní bazilika je významným mariánským poutním místem z první poloviny 18. století.

6. Bazilika minor Navštívení Panny Marie, Sv. Kopeček u Olomouce

Chrám na Sv. Kopečku patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším poutním místům v ČR. Byl vybudován na přelomu 17. a 18. století, na místě kapličky, kterou zničili Švédové. Během své návštěvy v roce 1995 povýšil papež Jan Pavel II. chrám na baziliku minor.

7. Bývalý Augustiánský klášter, Šternberk

Nejstarší augustiniánská kanonie na Moravě byla založená roku 1371. V roce 1786 klášter zrušen, v době napoleonských válek budovy sloužily jako vojenská nemocnice. Současná barokní podoba je dílem několika stavebních etap v 18. století.

8. Konkatedrála Nanebevzetí P. Marie, Opava

Monumentální gotická cihelná trojlodní síňová konkatedrála ze 14. století s dvouvěžovým průčelím a polygonálním presbytářem v centru města byla vybudována na starších základech a barokně upravována ve 2. polovině 18. století a dále počátkem 20. století.

9. Kostel Povýšení sv. Kříže a Panny Marie Sedmibolestné, Krnov

Barokní poutní kostel s dvouvěžovým průčelím se majestátně tyčí nad Krnovem. Tradice poutí je zde stará již více než 400 let.

 

Víte, že…? Od 17. stol. se traduje legenda o léčivé moci obrazu Panny Marie Sedmibolestné, který je umístěn na hlavním oltáři.

10. Poutní kostel Panny Marie Pomocné, Zlaté Hory

V lesích jižně od Zlatých Hor se nachází obnovený poutní areál, zasvěcený Panně Marii Pomocné – Ochránkyni nenarozených (zvané jako Maria Hilf ).

11. Poutní areál Hora Matky Boží, Dolní Hedeč

Monumentální barokní klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, ambity, kaplí Svatých schodů, hřbitovem a poutním domem najdete na Mariánském kopci nad městem Králíky. Unikátem kláštera jsou Svaté schody, které jsou napodobeninou schodiště v hradu Antonia v Jeruzalémě, později převezené do Říma.

www.klasterkraliky.cz

12. Katedrála sv. Ducha, Hradec Králové

Mimořádně významná stavba vystavěná ve 14. stol. s pozdně gotickou fází, regotizovaná v 2. pol. 19. století. Charakteristická dominanta města, významný doklad gotické cihlové architektury.

13. Cisteriácký klášter, Křesobor (Krzeszów)

Klášter patří mezi nejcennější umělecké památky ve Slezsku a na jeho stavbě i výzdobě se podíleli nejlepší umělci středoevropského baroka. Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie je typickou vrcholně barokní sakrální stavbou a zdejší varhany od Michaela Englera z Vratislavi se považují za nejlepší varhany ve Slezsku. Engler je rovněž autorem varhan
v olomouckém chrámu sv. Mořice.

 


Víte, že…? V roce 1946 se na cestu z kláštera vydal konvoj naložený tisíci rukopisy, který se však záhadně ztratil. Mezi rukopisy byly autografické partitury W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J. S. Bacha a dalších skladatelů. Některé svazky se v roce 1965 objevily ve Východním Německu a také na Jagellonské universitě v Krakově.

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy s klášterem dominikánů, Jablonné v Podještědí


Barokní bazilika z přelomu 17. a 18. století.


TIP! Zájemci se mohou podívat i do 39 m hlubokých katakomb, které od konce 18. století sloužily jako pohřebiště dominikánských mnichů.

 

Bazilika Navštívení Panny Marie, Hejnice


Barokní kostel stojí na místě starého poutního místa. Nejcennějším předmětem baziliky minor je dřevěná gotická plastika Černé Madony z roku 1380. V chrámu je také umístěna expozice Hejnického Betlému z 18. století.


TIP! V letní sezoně se zde konají koncerty vážné hudby.

www.klasterhejnice.cz

TIP! Hospitál Kuks


Špitál z 18. století s kostelem Nejsvětější Trojice a hraběcí hrobkou, sakristií a barokní lékárnou.

V autentických kulisách barokního sklepení se můžete na chvíli stát hledačem pokladů a vyzkoušet si únikovou hru.


www.zkuskuks.cz

14.

15.

Kostely míru, Javor 14
a Svídnice 15
UNESCO

Soubor dřevěných sakrálních staveb vznikl v padesátých letech 17. století ve slezských městech Jawor, Svídnice a Hlohov (ten jediný se nedochoval). Po rekonstrukci byly kostely roku 2001 díky svým unikátním barokním interiérům zapsány na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Kostel míru ve Svídnici je největším hrázděným kostelem v Evropě s kapacitou sedm a půl tisíce lidí. Je také znám svými varhanami – každoročně se zde koná festival skladeb Johanna Sebastiana Bacha.

 

Víte, že…? Kostely jsou pojmenovány podle tzv. vestfálského míru, který byl podepsán na konci třicetileté války v roce 1648. Protestantské Švédsko donutilo císaře Ferdinanda III., aby se zavázal umožnit luteránům ve Slezsku provozovat bohoslužby v kostelích, které si věřící na vlastní náklady postaví. Podmínkou ale bylo, aby byly chrámy zbudovány pouze ze dřeva, hlíny a slámy, nacházely
se mimo město, ale zároveň na dostřel děla od hradeb (nemohly tak být využity k ozbrojenému odporu) a nesměli mít věže, ani zvony.

www.kosciolpokoju.pl

16. Klášter Broumov

Při prohlídce kláštera uvidíte nádherně zdobený kostel sv. Vojtěcha, refektář s unikátní kopií Turínského plátna nebo dochovanou klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky knih. Prohlédnout si můžete také expozici Vambereckých mumií nebo volně přístupnou klášterní zahradu.

www.klasterbroumov.cz

17. Kostnice v Čermné, Kudowa-Zdrój

Kostnice byla zbudována vedle místního kostela v roce 1776 místním farářem, který společně s hrobníkem a kostelníkem sesbíral kosti z masových hrobů obětí třicetileté války, slezských válek a také epidemií cholery a přemístil je do malé kaple. Zdi kaple jsou pokryty třemi tisícovkami lidských lebek, kosti dalších 21 000 lidí jsou v základech, na oltáři jsou pak umístěny lebky zakladatelů. Jedná se o jedinou podobnou památku na území Polska.

18. Bazilika Matky Boží, Vambeřice (Wambierzyce)

Bazilika se tyčí nad nevelkým náměstím, ze kterého k ní vede 57 schodů se symbolickým významem: 9 (počet andělských chórů) + 33 (věk Ježíše Krista v okamžiku ukřižování) + 15 (věk Panny Marie v okamžiku početí Ježíše Krista). Mezi 17. – 19. stol. vznikala kalvárie s asi 100 kaplemi, kapličkami a 12 bránami.

19. Bazilika Matky Boží, Bardo

Bazilika byla postavená na přelomu 17. a 18. stol. na místě původních dvou menších kostelů. Na hlavním oltáři je vystavena dřevěná figurka Zázračné Matky Boží z 11. století.

20. Cisterciácký klášter, Jindřichov (Henryków)

Okolnosti založení kláštera jsou popsány v tzv. Jindřichovské knize, což je klášterní kronika, v níž se nachází první věta psaná v polštině. Dnešní podoba je výsledkem barokní přestavby v 17. století.

21. Bazilika sv. Jakuba a sv. Anežky, Nisa

Bazilika sv. Jakuba a sv. Anežky je jedním z největších gotických chrámů v Polsku. Imponující objekt s četnými uměleckými poklady uvnitř, například cenným souborem náhrobních sochařských děl (15.–18. století). Za pozornost stojí zejména pozdně gotický hlavní oltář a renesanční triptych, socha sv. Anny z roku 1500, křtitelnice z konce 15. století. V těsné blízkosti průčelí chrámu se nachází samostatná stavba pozdně gotické zvonice.

 

TIP!

 

Bazilika sv. Josefa a františkánský klášter,
Prudnik

 

Kostel spolu s františkánským klášterem byl postaven daleko od městské zástavby, necelých 5 km jihozápadně od Starého města. Kostel s menším klášterem byl vysvěcen v roce 1852.

22. Katedrála sv. Kříže, Opolí

Gotický kostel s dvěma novogotickými věžemi vysokými 73m. Katedrála byla vysvěcena roku 1295. Uvnitř si prohlédnete hvězdicovou klenbu z poloviny 16. století. K nejcennějším prvkům výzdoby patří gotický obraz tzv. Panny Marie opolské z roku 1480 v bočním oltáři.

23. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jemielnica

Cisterciácký klášterní kostel ze 14. století s architektonickými
prvky gotiky a baroka.

 

TIP!

 

Chrám Matky Boží Fatimské,
Turza Śląska
 

Stavba chrámu začala po 2. světové válce. Roku 1959 byla do chrámu přivezena originální soška z Fatimy. V okolí se nachází kalvárie s křížovou cestou z roku 1959, dvacet růžencových kaplí a tzv. Rajský dvůr se studánkou.

24. Bazilika sv. Anny, Hora sv. Anny

První písemná zmínka z roku 1516. Dokládá více než pětisetletou historii tohoto poutního místa. Bazilika byla mnohokrát přestavěna a modernizována. Dnešní interiér pochází z let 1957–1964.

25. Cisteriácký klášter s bazilikou, Rudy

Klášter založil řád z cisterciáků ve 13. století. V původní architektuře lze zhlédnout řadu prvků spojených s gotikou. Proporce stavby jsou ale přitom v románském duchu. Baziliku je proto nutno vnímat jako příklad přechodného stylu, který spojuje rysy obou epoch. Středověký chrám prošel proměnami v 17. a 18. století.

www.rudy-opactwo.pl

26. Bazilika Narození Panny Marie, Pszów

Poutní kostel byl postaven v letech 1743–1747. Hlavní oltář z roku 1904 nese podobu miniaturního chrámu s řadou půlkruhově rozestavěných sloupů podpírajících baldachýn. V roce 1997 papež Jan Pavel II. povýšil kostel na baziliku minor.

 

TIP!

 

Katedrála Sv. Mikuláše,
Bielsko-BialaKatedrála byla postavena roku 1447 a přestavěná v modernistickém slohu roku 1912. V interiéru se nachází relikvie sv. Mikuláše, sv. Františka z Assisi, fatimských dětí a bl. kněze Jerzego Popielusky (polský mučedník).

27. Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla, Tworków

Kostel byl vybudován v barokním stylu v letech 1691–1694 na místě dřívějšího dřevěného kostela. V průběhu opravy kostela v 90. letech 20. století bylo pod podlahou odhaleno 11 bohatě zdobných rakví ze 17. století. Měděné sarkofágy včetně vyjmutých oděvů jsou vystaveny v boční kapli kostela. Tato sbírka je srovnatelná s obdobnými vystavovanými sbírkami na hradě Wawel v Krakově, ve Vídni či v Mnichově.

28. Kostel svaté Máří Magdalény, Těšín (Cieszyn)

Původně gotický kostel z 13. století, který byl roku 1790 barokně přestavěn.

 

2. DŘEVĚNÉ KOSTELY

Na celém území ČR se dochovalo pouze 37 dřevěných kostelů, přičemž většina z nich pochází z 18.–19. století. K těm největším se řadí kostel Všech svatých v Sedlišti. Kromě jedinečných polských dřevěných kostelů v Javoru a Svídnici zapsaných na seznam UNESCO vyniká také Wang v Karpaczi, který dostal své jméno po norské vesnici, kde byl ve 12. století původně postaven. Celá budova je postavena z norské borovice a nenajdete v ní žádné hřebíky.

1. Kostel sv. Michaela Archanděla, Gieralčice (Gierałcice)

Kostel pochází z r. 1694.

2. Evangelický kostel v Maciejově (Maciejów)

První zmínka pochází z roku 1446. V roce 1532 byl kostel převzat protestanty. Současná podoba pochází z 16.–17. století. Interiér kostela pak z 17. –18. století.

3. Hřbitovní kostel Narození Panny Marie, Chocianowice

Kostel byl v r. 1662 vystavěn na místě dřívějšího kostela.
Do roku 1810 spadal pod patronací řádu křižovníků.

4. Poutní kostel sv. Anny, Olešno (Oleśno)

Kostel s bohatou barokní výzdobou , vybudován na místě údajného zázraku z roku 1518.

5. Kostel Máří Magdaleny, Staré Olešno (Stare Oleśno)

Kostel pocházející z r. 1680.

6. Kostel sv. Hedviky, Bierdzany

Kostel z 1711. S bohatou barokní výzdobou interiéru.

7. Hřbitovní kostel sv. Vavřince, Laskovice (Laskowice)

Kostel pocházející z r. 1686.

8. Poutní kostel Sv. Kříže, Pietrowice Wielkie

Poutní kostel byl vybudován v r. 1667 v barokním stylu. Na hlavním oltáři je obraz Ježíše Krista, který byl, podle legendy nalezen v nedalekém jezírku.

9. Kostel Sv. Barbary a Jozefa v Jastrzebie-Zdroju

Barokní kostel postavený v 17. století s cennými barokními sochami a oltářem.

TIP!

Kostel sv. Barbory, Bílslko-Bílá (Bielsko-Biala), Mikuszowice

Modřínový kostelík z roku 1690 je postaven na místě původního kostelíku z roku 1455.

Víte, že…? V r. 1455 kostel financoval bývalý bandita jako náhradu za způsobenou újmu. Chrám překonal i nájezd švédských vojsk. Avšak v roce 1687 během křtu vyhořel.

10. Kostel Sv. Anny, Golkowice

Kostel byl vybudován v r.1878, ale historie tohoto místa je o dost delší, a je spojena se zámeckou kaplí, která sloužila k bohoslužbám pro zdejší knížecí dvůr.

11. Kostel Nanebevstoupení Páně, Dolní Marklovice

Roubený kostel z r. 1739 s kónickou štenýřovou věží. Je součástí výjimečné skupiny slezských dřevěných kostelů. V interiéru si prohlédnete ojedinělou dekorativní výmalbu z pol. 18. stol.

12. Kostel sv. Petra a Pavla, Albrechtice

Barokní dřevěný jednolodní kostel původně zasvěcený Archandělu Michalovi, nyní sv. Petru a Pavlu, z r. 1766 se čtyřbokou vstupní věží ukončenou cibulovou barokní plechovou bání. Kostelík naleznete v areálu místního hřbitova.

13. Kostel Povýšení sv. Kříže, Kačice (Kaczyce)

Kostel byl vybudován v r. 1620 v obci Ruptawa. Do obce Kaczyce byl přenesen v 70. letech 20. stol. Interiér je zdoben v barokním stylu.

14. Kostel sv. Anny, Ustroň

Kostel pochází z r. 1769.

TIP!

Kostel sv. Šimona a Judy Tadeáše, Lodygowice

Kostel z let 1631–1634 ohromuje velikostí – ve srovnání s jinými dřevěnými chrámy je obrovský (má přibližně 40 m délky!). Chcete-li se dostat do kostela, musíte vystoupat po 56 strmých kamenných schodech. Odměnou vám bude výhled na panoramu Slezských Beskyd.

15. Kostel sv. Hedviky Slezské, Visla (Wisla)

Kostel z r. 1909 se nachází na pozemku rezidence polského prezidenta.

16. Kostel sv. Mikuláše, Nýdek

Původně evangelický kostel z r. 1576, přestavován v 18.–20. století.

17. Kostel Povýšení sv. Kříže, Bystřice

Kostel z r. 1897, příklad romantizujícího historismu konce 19. století uplatňující prvky lidové architektury, inspirovaný stavbami D. Jurkoviče.

18. Kostel sv. Antonína Paduánského, Vyšní Lhoty

Jednolodní neorientovaný roubený kostel z r. 1640, se sakristií přistavěnou r. 1779 k jihu presbytáře, r. 1860 doplněn věžičkou, upravenou r. 1907.

TIP!

Kostel sv. Ondřeje, Gilowice

Novogotický kostel z roku 1547 stál v Rychvaldu a v roce 1757 byl demontován a přenesen do Gilovic.

19. Kostel sv. Ondřeje, Hodslavice

Kostel z roku 1551 se řadí k nejstarším dřevěným kostelům v Beskydech.

 

Víte, že…? V těsné blízkosti kostela se nachází několik připomenutí zdejšího významného rodáka, historika a politika Františka Palackého (1798–1876), který je vyobrazen na české tisícikorunové bankovce.

20. Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory, Kunčice pod Ondřejníkem

Kostel byl postaven v 17. století, roku 1931 byl převezen z Hliňanců na Podkarpatské Rusi. Stavba byla pouze doplněná novou věží a šindelovým pláštěm, původní je i vnitřní vybavení včetně ikonostasu.

21. Kostel sv. Bedřicha, Bílá

Kostel postavený v letech 1872–1875, navržený olomouckým arcibiskupským architektem Antonem Kybastem podle vzoru středověkých norských stožárových kostelů (tzv. stavkirken). Je jediným originálním zástupcem tohoto typu ve střední Evropě.

22. Kostel Všech svatých, Sedliště

Kostel z roku 1638 patří k nejcennějším dřevěným sakrálním památkám v republice. Až na věž, která byla zcela rekonstruována v polovině 19. století, si kostel uchoval svou původní podobu. Za pozornost stojí bohatě zdobený interiér, který je však dostupný pouze po předchozí dohodě s farností.

 

TIP!

 

Kostel sv. Michaela,
Řepiště

 

 
Dřevěný jednolodní kostel byl založen na konci 15. stol., ale na jeho původní podobě se již podepsala řada přestaveb.

23. Kostel sv. Petra a Pavla, Hněvošice

Barokní kostel z 30. let 18. století stojí na návrší nad obcí v areálu hřbitova.

24. Kostel sv. Kateřiny, Ostrava

Původní kostel z 1. pol. 16. stol., zničený požárem v r. 2002, byl nahrazen r. 2004 kopií postavenou metodou vědecké rekonstrukce.

 

TIP!

 

Kostel sv. Bartoloměje,
Kočí

 

Dřevěný gotický kostel z konce 14. století upoutá renesančními a barokními nástěnnými malbami a dřevěným stropem.
Součástí areálu kostela je i šindelem krytá dřevěná zvonice a unikátní dřevěný krytý most.

www.obec-koci.cz/kostel

25. Kostel sv. Archanděla Michaela, Maršíkov

Pozdně gotický roubený kostel sv. Michaela s renesančně řešeným interiérem kněžiště pochází z roku 1609. Roubený kostelík se nachází ve východní části obce Maršíkov a je nejstarší zachovalou lidovou stavbou na severní Moravě. Později byla stavba barokně a rokokově upravena. Kostel je přístupný po předchozí dohodě.

www.farnostlosiny.cz

26. Kostel sv. Martina, Žárováá

Renesanční roubený dřevěný kostel sv. Martina v centru obce Žárová ležící 4 km severozápadně od Velkých Losin. Kostelík je výjimečný svou autenticitou, nenarušenou pozdějšími přestavbami a úpravami. Kostel je přístupný po předchozí dohodě.

www.iclosiny.cz

27. Kostel Církve československé evangelické, Dobříkov

Původně řeckokatolický roubený kostelík z Podkarpatské Rusi z r. 1669, zachráněný před zničením..

 

TIP!

 

Kostel sv. Mikuláše,
Veliny

 

Novobarokní soubor kostela, zvonice a márnice postavený v polovině 18. století. Kostel byl postaven roku 1752 v copovém slohu.


Víte, že…? V sakristii kostela je dnes uložena velká zvláštnost,takzvaná „josefínská rakev“ pocházející asi z 80. let 18. století. Tehdy z důvodu úspory dřeva na rakve, hlavně při početnějších úmrtích při epidemiích, byli zemřelí spouštěni otevřením dna rakve do hrobu. Tento způsob pohřbívání se však pro silný odpor obyvatelstva používal jen krátce.

28. Kostel sv. Jana Křtitele, Slavoňov

Dochovaný areál roubeného renesančního kostela se zvonicí fortifikačního typu doplněného márnicí, ohradní zdí a kamenným Ukřižováním. Jeden z nejstarších dochovaných komplexů tohoto typu v České republice. Uvnitř kostela lidová výmalba z r. 1705.

29. Kostel sv. Mikuláše, Hradec Králové

Řeckokatolický kostelík bojkovského typu s původním historickým mobiliářem. Kostel zakoupen od řecko-katolické náboženské obce Malé Polany z východního Slovenska.

30. Kostel Panny Marie, Broumov

Kostel byl postaven okolo roku 1450 a je nejstarším dřevěným kostelem v České republice. V interiéru zaslouží pozornost strop zdobený šablonovou výmalbou pravděpodobně z roku 1450 s rostlinnými, loveckými a heraldickými motivy a s texty psanými gotickou frakturou.

TIP!

Kostel sv. Petra a Pavla, Liberk

Areál raně barokního dřevěného kostela na okraji malého městečka v sousedství fary a zbytků středověkého hradu. Areál tvoří dřevěné stavby jednolodního kostela, štenýřové zvonice a přízemní fary.

31. Kostel Wang, Karpač (Karpacz)

Kostel je dřevěným protestantským svatostánkem, který stojí na polské straně Krkonoš v městě Karpacz (dříve německý Krummhübel). Původně vikinský kostel stál v norské rybářské obci Vang již od roku 1175 (oblast Valdres), podle které dostal jméno. Na severní úbočí Krkonoš byl přestěhován v polovině 19. století. V současnosti jej každoročně navštíví více
než dvě stě tisíc turistů.

 

Víte, že…? Kostel je známý jako kostel šťastných manželství!

TIP!

Kostel sv. Jiří, Loučná Hora

Areál roubeného venkovského kostela s dřevěnou zvonicí a oplocením z 18. století.

 

Ke stažení:

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Královéhradecký kraj Destinační společnost Východní Čechy Stowarzyszenie Region Beskidy Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Przekraczamy granice 2014-2020